Κύριος σκοπός των ΕΚΠΑ είναι:

Η διά ζώσης αλλά και η εξ αποστάσεως ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη νέων ανέργων σε θέματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και η ανάπτυξη συνεργασιών με Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Ινστιτούτα, με ζητούμενο την αποτελεσματικότερη σύνδεση των νέων με την Αγορά Εργασίας.

 

Πιο συγκεκριμένα, τα ΕΚΠΑ παρέχουν πληροφόρηση για:

• Θέματα Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού προσανατολισμού (Ενημέρωση για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό κ.α.
• Πηγές Οικονομικής Ενίσχυσης (εκπαιδευτικές υποτροφίες, χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικότητας κ.λ.π.)
• Προσφερόμενες θέσεις εργασίας
• Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
• Προγράμματα Εθελοντικών δράσεων
• Σεμινάρια/Ημερίδες/Συνέδρια
• Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (μαθητεία, πρακτική άσκηση)
• Επαγγελματικά περιγράμματα κι επαγγελματικά δικαιώματα

 

Συμβουλευτική Υποστήριξη σε θέματα:

• Σχεδιασμού σταδιοδρομίας
• Ανάπτυξης επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
• Επαγγελματικών προοπτικών
• Τεχνικών αναζήτησης εργασίας (Σύνταξη Βιογραφικού σημειώματος - συνοδευτικής επιστολής, προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής κ.α.)
• Τεχνικές/ών ένταξης και παραμονής στην αγορά εργασίας
• Εύρεσης και κριτικής ανάγνωσης της πληροφορίας
• Επιχειρηματικότητας
• Ψυχοκοινωνικής στήριξης

 

Όσον αφορά στην Προώθηση της Απασχόλησης, τα ΕΚΠΑ επιδιώκουν να λειτουργήσουν ως φορείς σύνδεσης με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας συνεργασίες με Επιχειρήσεις, Φορείς, Οργανισμούς τόσο για την αναζήτηση θέσεων εργασίας, όσο και για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις της αγοράς.